شب
روز
جدول هفتگی
1400/02/26
نام فصل و قسمت شبکه طرفداران
Taxi Driver - راننده تاکسی ثسمت 1 اضافه شد سانسور شده
Law School - دانشکده حقوق قسمت 6 اضافه شد سانسور اختصاصی
The Falcon and the Winter Soldie فصل 1 قسمت 6 اضافه شد سانسور شده
Encounter - رویارویی قسمت 7 اضافه شد سانسور شده
Heroes قهرمانان فصل 2 - قسمت 5 سانسور شده
Legacies فصل 3 قسمت 6 اضافه شد سانسور شده
وانداویژن - WandaVision فصل 1 قسمت 9 اضافه شد سانسور شده
Poldark - پولدارک فصل 3 قسمت 6 اضافه شد سانسور شده
Evermoor - سرگذشت اورمور تا قصل 1 قسمت 8 اضافه شد سانسور شده
The Watch - دیدبان قسمت 5 فصل 1 اضافه شد سانسور شده
Servant - خدمتگزار فصل 2 قسمت 5 اضافه شد سانسور شده
خدایان ماشین از فرض تا عرش قسمت 2 فصل 3 اضافه شد
لیست سیاه - The Blacklist فصل 8 قسمت 4 سانسور شده
رسانه اینترنتی ناز تی وی
شب
روز