در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است : مانی که دارو دسته اسکوبی دوو از مزرعه شخصی دیدن میکنند میفهمند که این مزرعه و همچنین سایر مزرعه های شهرهای نزدیک توسط یک گاو چرون روح مانند غارت میشوند .اسکوبی دوو و دوستانش هر زوری شده میبایست پرده از این راز بردارند و…