داستان جوجه اوردکی است که از ظاهر خود خیلی ناراحت است اما با اتفاقاتی روبرو میشود که …