در خلاصه این انیمیشن امده است : طبق یک پیشگویی شوالیه بورپیولکا صاحب فرزند پسری میشود که قرار است روس را از سرنوشت بدی که در انتظارش است نجات دهد اما همه چیز تغییر میکند و فرزند شوالیه دتر میشود و..