داستان انیمیشن شازده کوچلو داستان خلبانی است که در حیاط خانواده ای سقوط میکند و بعد از آن دختر کوچیک خانواده سفرهایی را آغاز میکنند و به دختر نشان میدهد مهمترین چیز در دنیا قلب انسان هاست و نحو ارتباط با مردم را به او یاد میدهد و..